top of page
Persona con equipo de seguridad en el sitio de construcción

Seguretat

Coneixem i apliquem les millors tècniques  disponibles i els procediments més actualitzats per evitar accidents derivats de l'entorn laboral

 

La seguretat laboral se centra en la prevenció de riscos derivats de les condicions de seguretat, cercant l'origen dels riscos esmentats i eliminant-los mitjançant normes, dissenys, procediments i mesures de seguretat, o en el seu defecte minimitzant-los.
 

La seguretat a la feina és la disciplina base de la Prevenció de Riscos Laborals que permet lluitar contra els accidents de treball.

Avaluació de Riscos Laborals

 

Avaluem els riscos que es puguin presentar a cada lloc de treball, tenint en compte el grau de perillositat dels mateixos i la probabilitat que es pugui produir un accident, per determinar el grau de perillositat i les prioritats dactuació.

Mesa de reuniones

Certificació i adequació de maquinària

Segons estableix el RD1215/1997 , l'empresari haurà de garantir que de la presència o utilització dels equips de treball posats a disposició dels treballadors a l'empresa o centre de treball no se'n derivin riscos per a la seguretat o salut.

És per això que des d'Europreven elaborem Informes d'Adequació dels equips de treball al RD1215/1997 Annex I i II, i proposem les mesures a adoptar per esmenar les deficiències detectades als equips.

Puente moderno

Inscripció, renovació i modificació de dades a REA

El Registre d'Empreses Acreditades (REA) té com a objectiu acreditar que les empreses que operen al sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals, sent requisit indispensable per poder ser contractada o subcontractada en una obra de construcció.

A Europreven us facilitem els tràmits d'Inscripció, Renovació i modificació de Dades al Registre d'Empreses Acreditades, encarregant-nos nosaltres de tots ells.

Construcción de puentes

Pla de mobilitat

Des d'Europreven us oferim pautes d'actuació concretes, encaminades a fer Plans de mobilitat per als vostres treballadors que millorin les condicions en els vostres desplaçaments, amb una única finalitat: Prevenir els principals factors negatius associats al trànsit en l'entorn laboral, millorant els temps en els desplaçaments , la millora en les condicions laborals, la reducció de l'estrès i la reducció dels accidents de trànsit laborals.

Per això, ajudem a identificar els grups objecte del Pla ia adaptar les mesures a adoptar a la realitat de la seva empresa, potenciant el desenvolupament de la cultura de la mobilitat i la prevenció a l'empresa

Camión

Planificació preventiva

En base al resultat de l'ERL, planifiquem l'actuació preventiva, segons el grau de perillositat, recomanant les actuacions a realitzar per eliminar o minimitzar el risc detectat, i el termini recomanable per procedir.

reunión de negocios

Pla d'autoprotecció

El Pla d'Autoprotecció és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per tal de protegir tant els treballadors d'una determinada dependència o establiment, com els mateixos usuaris/clients, davant de riscos catastròfics, com poden ser incendis, explosions, sismes, inundacions… i ve reglat pel RD393/2007 "Norma Bàsica d'Autoprotecció".

A Europreven tenim una àmplia experiència contrastada en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció a diversos àmbits (centres docents, centres residencials, hospitals, indústria...).

També realitzem els plans d'emergència previstos a l'art. 20 de la LPRL.

Manguera contra incendios

Investigació d'accidents

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) a l'art. 16.3 obliga l'empresari a "investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut en els treballadors, a fi de detectar les causes d'aquests fets".

És per això que des d'Europreven us assessorem en la Investigació dels Accidents Greus, Molt Greus o Mortals ocorreguts a la vostra empresa.

Crash controlador

Pla de seguretat vial

El Pla de Seguretat Viària és el procediment de què disposa l'empresa on s'analitzen les causes principals dels accidents de trànsit ocorreguts durant la jornada laboral (in mission) i en els desplaçaments casa-treball-casa (in itinere), implicant tant a la direcció com als agents participants.

A Europreven analitzem la mobilitat, els accidents de trànsit, les condicions reals de conducció i la gestió que es realitza dels desplaçaments per tal d'elaborar el Pla de Seguretat Viària més adequat a la vostra empresa.

Conduciendo
bottom of page