top of page
20170725_070724123_iOS.jpg

Higiene

Europreven disposa d'un departament d'higiene industrial on hi participen enginyers, químics i biòlegs.

 

La Higiene Industrial és la disciplina encarregada didentificar, avaluar i controlar els contaminants dorigen laboral. Contaminants que poden ser d'origen físic (soroll, vibracions…), químic (pols, vapors…) o biològic (virus, fongs, bacteris...).

Europreven disposa d'un ampli parc d'equips de mesurament subjectes a calibratge i una experiència avantguardista en el disseny i l'execució d'estudis higiènics.

Més enllà dels mesuraments d'il·luminació, soroll o temperatura que solen fer-se habitualment, Europreven té experiència en l'avaluació de contaminants biològics, agents físics com ara radiacions o vibracions i mesuraments de contaminants químics, especialment mesuraments de sílice a la indústria extractiva.

Exposició a la pols i Sílice

 

L'exposició laboral a pols de sílice respirable pot provocar una malaltia professional coneguda com a silicosi. Segons l'àmbit laboral on es produeixi aquesta exposició cal aplicar una reglamentació o una altra.

Quan es tracta d'exposició laboral a sílice en l'àmbit de la indústria extractiva d'àrids (pesteres a cel obert o mineria subterrània) hem d'aplicar el que disposa l'Ordre Ordre TED/723/2021 que aprova la ITC 2.0.02 sobre protecció dels treballadors contra el risc per inhalació de pols i sílice cristal·lina respirables, del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera.

En la resta de casos (empreses del marbre, cristalleries, construcció, etc…) la norma de referència és el RD 374/2001 i l'estratègia de mostreig es realitzarà en base al que disposa la norma UNE EN 689:2001.

20171004_163126509_iOS.jpg

Exposició al Soroll

En base al que disposa el RD 286/2006 sobre protecció dels treballadors davant del soroll, totes les empreses en què hi hagi maquinària amb alts nivells de pressió sonora han de fer una avaluació d'aquest risc. Aquesta avaluació consisteix a fer un mapa de soroll de tota l'empresa i assignar a cada lloc de treball un temps d'exposició a cadascuna de les fonts de soroll.

Sonometro.jpg

Exposició a Químics i Agents Cancerígens

L'exposició laboral a agents químics està regulada pel RD 374/2001 i pel RD 665/1997, quan es tracta d'agents cancerígens.

Per determinar agents químics, Europreven disposa d'un ampli parc d'equips de mesurament (bombes d'alt i baix cabal, impringers, ciclons per a pols respirable, iom-sampler, etc.)

Tenim experiència en determinar l'exposició laboral a gran quantitat de contaminants industrials com fums de soldadura, pols respirable, pols inhalable, sílice, amiant, vapors orgànics volàtils, formaldehid... utilitzant com a estratègia de mostreig la publicada a la norma UNE-EN 689 "Atmosferes al lloc de treball. Directrius per a l'avaluació de l'exposició per inhalació d'agents químics per a la comparació amb els valors límit i estratègia del mesurament".

MEDICION GASES.jpg

Exposició a una Il·luminació incorrecta

El nivell d'il·luminació als llocs de treball pot ser una causa d'accident, per exemple atropellament per manca d'il·luminació o causa de fatiga visual per enlluernament. Segons el RD 486/1997 sobre llocs de treball i la Guia que el desenvolupa, hi ha uns nivells d'il·luminació mínims exigits en funció de les exigències de la tasca. A més podem donar-nos suport a la Norma Europea sobre Il·luminació per a Interiors UNE 12464.1

L'avaluació dels nivells d'il·luminació mitjançant una luxometria s'han de complementar amb un estudi de l'entorn laboral per avaluar altres riscos associats com enlluernaments (per làmpades nues, entrades directes de llum natural, etc…), efectes estroboscòpics (provocats per tubs fluorescents) , distorsió cromàtica (làmpades de vapor de sodi), etc...

Iluminacion.jpg

Exposició al Risc Biològic

Segons RD 664/1997 sobre protecció dels treballadors davant del risc biològic, totes les empreses on s'identifiqui l'exposició a agents biològics durant el treball, hauran d'avaluar-los determinant la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició dels treballadors.

A Europreven utilitzem la metodologia basada en el "Manual pràctic per a l'avaluació del risc biològic en activitats laborals diverses", publicada per la Generalitat Valenciana, en la publicació de Seguretat i Salut al Treball número 45 del Gabinet de Seguretat i Higiene al Treball de València, l'any 2004. Aquesta metodologia és aplicable en centres de treball on no es manipulen deliberadament agents biològics i on està desaconsellat el mostreig rutinari i sistemàtic de l'aire, superfícies, terres, etc...

riesgo biológico.jpg

Medición de ajuste de mascarillas

 

No basta con entregar un EPI a un trabajador, cuando se detecta un riesgo que no se puede eliminar totalmente. Es necesario formarlo en su uso y ajuste adecuado.​

La mejor manera de cerciorarse que el epi y el ajuste es adecuado, es hacer una medición de su efectividad.

Disponemos de un equipo comprobador de ajuste de la mascarilla de respiración: autofiltrantes, de filtro intercambiable (semi y/o completas), FFP2, FFP3, ...

Nuestro equipo permite una medición de cuantitativa de la efectividad del ajuste de la mascarilla en el trabajador.

IMG-20220607-WA0018.jpg

Exposició a Vibracions

Segons RD 1311/2005 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques, aquells treballs que impliquin la transmissió de vibracions mecàniques de cos complet (conducció de vehicles, carretons elevadors, moviment de terres, etc…) o de tipus mà braç (trepants, eines de percussió, batedores manuals, remolinadores, etc…) s'han d'avaluar mitjançant la realització del mesurament de les vibracions mecàniques transmeses.

vibrometro.jpg

Exposició a l'Estrès Tèrmic

L'estrès tèrmic, per fred o per calor, és un dels riscos higiènics que cal avaluar per part de totes les empreses que treballen en determinats sectors d'activitat.

Els treballs realitzats a l'interior de cambres de congelació o fets a la intempèrie en èpoques d'hivern poden suposar un risc de congelació d'extremitats o hipotèrmia per fred. Mitjançant el mesurament de variables ambientals (Temperatura, HR, velocitat de l'aire…) i el càlcul del metabolisme energètic de l'activitat, es pot assessorar l'empresa sobre l'índex d'aïllament de la vestimenta requerit (quantitat de roba) i quan fos necessari temps de recuperació a aplicar.

Els treballs realitzats en ambients tèrmics calorosos, com poden ser en forns, feines al sol, fundicions, etc… poden suposar un risc de cop de calor o deshidratació. Per evitar aquests riscos cal fer un estudi d'estrès tèrmic per determinar els temps de treball – descans, i establir mesures preventives (apantallaments, condicionament, etc…)

estres térmico.jpg

Exposició a Radiacions

Segons El fenomen de la radiació consisteix en la propagació denergia en forma dones electromagnètiques o partícules subatòmiques a través del buit o dun medi material.

En higiene industrial s'estudien les radiacions ionitzants com ara les radiacions electromagnètiques produïdes per camps elèctrics i magnètics (telefonia mòbil, làser, microones i radiofreqüències, etc...) i les radiacions òptiques (ultraviolada, infraroja o de llum visible). A més de les radiacions ionitzants com poden ser els raigs X (per ex. per a radiografies) o les emissions radioactives (radiacions α, β o γ)

radiaciones.jpg
bottom of page