top of page

Ergonomia i Psicosociologia

La  Ergonomia  és una disciplina científica de caràcter multidisciplinar, que estudia les relacions entre l'home, l'activitat que duu a terme i els elements del sistema en què es troba immers.

La seva finalitat és disminuir les càrregues físiques, mentals i psíquiques de l'individu i adequar els productes, sistemes, llocs de treball i entorns a les característiques, limitacions i necessitats dels seus usuaris; buscant optimitzar la seva eficàcia, seguretat, confort i el rendiment global del sistema.

Entenem que la gestió dels riscos psicosocials  és una oportunitat per millorar la salut de la nostra organització –una empresa més rendible, competitiva i agradable per treballar- i el traslladem a les Organitzacions a què prestem assessorament.

Per a l'Associació Internacional d'Ergónoms (IEA) l'ergonomia organitzacional o Macroergonomia, es preocupa per l'optimització de sistemes sociotècnics, incloent-hi les estructures organitzacionals, les polítiques i els processos.

Són temes rellevants a aquest domini, els factors psicosocials del treball, la comunicació, la gestió de recursos humans, el disseny de tasques, el disseny d'horaris laborables i el treball en torns, el treball en equip, el disseny participatiu, l'ergonomia comunitària, el treball cooperatiu, els nous paradigmes del treball, les organitzacions virtuals, el teletreball i la gestió de qualitat.

Manipulació manual de càrregues

 

A totes les avaluacions de riscos on es detecta el risc de sobreesforços, s'aplica la metodologia simplificada de la Guia del RD 487/1997 sobre manipulació manual de càrregues. D'aquesta manera es poden resoldre els casos clars de risc intolerable (manipulació de càrregues més grans de 25 kg, per ex.) o riscos trivials.

Quan es tracta d'activitats complexes o amb la metodologia anterior no es pot arribar a una conclusió clara, apliquem la metodologia NIOSH de manipulació manual de càrregues utilitzant les eines informàtiques de l'Institut de Biomecànica de València (IBV).

cargas manuales.png

Postures forçades

Algunes activitats suposen un risc per adoptar postures extremes, ja sigui de cames, tronc, esquena, braços, coll o mans. Mitjançant l'enregistrament en vídeo de la tasca i posterior anàlisi detallada es podran avaluar els riscos aplicant diferents metodologies segons l'activitat (REBA, RULA, OWAS).

Europreven utilitzem a més eines informàtiques per facilitar l'anàlisi i la posterior proposta de millores.

postura_postura.png

Càrregues de Treball

Tota activitat física comporta un augment de la despesa energètica i la posada en marxa de diversos mecanismes de compensació que permeten l'ajustament de certes funcions.

Es pot classificar la penositat dun lloc de treball a partir del mesurament individualitzat de la freqüència cardíaca i comparant-la posteriorment amb uns valors de referència; es fan servir els criteris de CHAMOUX per a la valoració global del lloc i per a durades de jornada laboral de vuit hores consecutives i els criteris de FRIMAT per a fases curtes del cicle de treball.

carga.jpg

Avaluació de l'assetjament laboral

Entenem per assetjament l'exposició a conductes de violència psicològica, dirigides de forma reiterada i perllongada en el temps, cap a una o més persones per una altra/es que actuen davant d'aquella/es des d'una posició de poder (no necessàriament jeràrquica). Aquesta exposició es dóna en el marc duna relació laboral i suposa un risc important per a la salut. Per a l'avaluació d'assetjament laboral utilitzem la metodologia LIP-60 de Leymann.

acoso.jpg

Tir i Arrossegueu

Les tasques de tir i arrossegament poden suposar també un risc dorsolumbar per a l'esquena. Per exemple, quan s'arrosseguen càrregues mitjançant l'ús de transpaletes manuals, carros, caixes, etc. Aquest risc es pot avaluar mitjançant un dinamòmetre de tracció/compressió per obtenir la força de tir/arrossegament (en kg).

Amb ajuda dels estudis de SH Snook i VM Ciriello, podem determinar els riscos derivats del tir i arrossegament així com proposar mesures preventives encaminades a reduir el risc.

tiro y arrastre.jpg

Moviments repetitius

Els moviments repetitius dels membres superiors són la causa principal de trastorns musculoesquelètics. L'avaluació d'aquest tipus de riscos requereix fer una gravació en vídeo de diversos cicles complets de l'activitat així com realitzar una anàlisi detallada i detallada de totes les tasques, subtasques i els moviments o accions tècniques executades en cadascuna.

A Europreven fem servir el mètode de la norma UNE-EN 1005-5 / 2007 Avaluació del risc per manipulació repetitiva d'alta freqüència, basat en el mètode OCRA.

movimiento repetitivo.jpg

Avaluació de riscos psicosocials

Realitzem l'avaluació per:

Mètode d'avaluació de factors psicosocials FPSICO de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

Mètode per a l'Avaluació i la Prevenció dels Riscos Psicosocials CoPsoQ-istas21.

fpsico.jpg

Intervenció a l'àrea psicosocial

Agrupem la intervenció per a la prevenció de riscos psicosocials: en estratègies d'intervenció de caràcter organitzacional (auditòries de salut laboral, millora de contingut del lloc, horaris de treball, desenvolupament directiu, procediments de violència a la feina, programes d'acollida de nous empleats) i estratègies dintervenció de riscos psicosocials de caràcter individual (entrenament en habilitats socials, equilibri treball vida privada, gestió del temps, grups de millora, coaching and consulting, benestar dels treballadors).

intervencion psicosocial.png
bottom of page